اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه  

این اداره کل دارای 6 اداره شامل  اداره نشریات دانشگاهی ، اردوها و سفرهای علمی و فرهنگی و عمره دانشجويي،امور فرهنگي خوابگاه ها،انجمن هاي علمي دانشجويي ، كانون هاي فرهنگي – هنري،اداره برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی فرهنگی می باشد.
دفتر برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی فرهنگی ، این دفتر زیر نظر معاونت فرهنگی وظایف زیر را بر عهده دارد:
·         مديريت و راهبري امور مربوط به تدوين برنامه هاي راهبردي و عملياتي در حوزة‌ معاونت فرهنگی
·         برنامه ريزي و سياست‌گذاري در خصوص اعمال نظارت و ارزیابی عملكرد اجراي فعاليتها و برنامه هاي مصوب حوزه معاونت
·         برنامه ریزی و نظارت بر برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه مورد نياز حوزه معاونت
·         برنامه ریزی و راهبری اخذ تاييد و تصويب و ابلاغ برنامه هاي راهبردي و عملياتي و بودجه حوزه معاونت
·         برنامه ریزی و نظارت بر نحوه هزينه کرد بودجه‌هاي تخصيص يافته به واحدها و گروه های تابعه
·         برنامه ریزی و پیاده سازی و اجرای نظام هاي برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد فعاليتهاي حوزه معاونت
·         همکاری و مشارکت در تهيه و تدوين پيش نويس طرحهای و برنامه های مورد نياز جهت طرح در مراجع مربوط
·         تشکیل و راهبری کمیته های تخصصی برنامه ریزی و کنترل و نظارت در مجموعه معاونت
·         همکاری و مشارکت در تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی در سطح دانشگاه
·         دفاع از طرح ها و برنامه های حوزه معاونت در مراجع مربوطه حسب نیاز
·         جمع بندی و تدوین گزارشات تحلیلی و مدیریتی جهت ارائه به مقامات مافوق
·         شرکت در جلسات و کمیته های تخصصی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه
·         مديريت و راهبري فرایند نيازسنجي، بررسي، ارزیابی و اولویت بندی طرح هاي فرهنگي