دبير خانه شوراي فرهنگي دانشگاه

 شوراي فرهنگي دانشگاه عاليترين مرجع تصميم گيري در مورد مسائل فرهنگي دانشگاه مي باشد. دبيرخانه اين شورا با مسئولیت مدیر امور فرهنگی در مديريت امور فرهنگي بوده و آماده دريافت هر گونه طرح و پيشنهاد جهت ارتقاء سطح فرهنگي دانشگاه مي باشد.