دبيرخانه هيأت نظارت بر تشكل ها

مجوز كليه مراسم و فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و ... دانشجويان توسط ارائه فرم مخصوص به دبيرخانه هيأت نظارت بر تشكل ها و طرح در جلسه هيأت نظارت بر تشكل ها صادر مي گردد. در حال حاضر تشكل هاي بسيج دانشجويي و انجمن اسلامی دانشجویان به صورت قانوني در دانشگاه خوارزمی فعاليت مي نمايند.