دبیرخانه های معاونت فرهنگی شامل:

دبير خانه شوراي فرهنگي دانشگاه
دبير خانه كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي
دبيرخانه هيأت نظارت بر تشكل ها