رئوس فعالیتهای دفتر عمره وعتبات دانشگاهیان درسال تحصیلی93-92
1-اطلاع رسانی بصورت نصب پوستروتراکت ثبت نام عمره دانشگاهیان از5/8لغایت17/8 /92در سایت اینترنتی درسطح دانشگاه دانشکده ها گروههای آموزشی راهروها خوابگاهها سلف سرویس و...(همزمان درتهران وحصارک)
2-تعداددانشگاهیان ثبت کننده درسایت ثبت نام اعم از دانشجو پسر مجرد،دانشجو متاهل،واساتیدمحترم1637نقر.
3-تماس تلفنی واطلاع رسانی به زائران منتخب جهت تشرف جهت اطلاع مراجعه به دفتر.
3-ارسال پیامک اطلاع رسانی به زائران منتخب جهت تشرف جهت اطلاع مراجعه به دفتر.
4-تحویل برگ اطلاع رسانی ومدارک مورد نیاز تشرف به3گروه: دانشجویان پسرمجرد دانشجویان متاهل واساتید.
5-دریافت مدارک دانشجویان منتخب اعزام وتشرف به عمره .(تماس تلفنی و ارسال پیامک)
6-دریافت برگ تعهد محضری ازدانشجویانی پسری که معافیت تحصیلی استفاده مینمودند.(جهت دریافت برگ اجازه خروج از ادارات کل نظام وظیفه استان تهران والبرز با هماهنگی ستاد عمره وعتبات دانشگاهیان ونیز وزارت علوم تحقیقات)
7-دریافت مدارک دانشجویان متاهل.
8-دریافت مدارک اساتید.
9-اطلاع رسانی به منتخبین تشرف جهت افتتاح حساب ودیعه بانکی نزد بانک ملت.(هرنفر750هزارتومان)
10-هماهنگی با اداره صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه جهت مقدمات پرداخت وام زیارت به منتخبین تشرف.
11-پس از اتمام فرآیند ثبت نام اعم ودریافت مدارک لازم از قبیل کارت ودیعه بانکی گذرنامه و.....وتحویل به وزارت
علوم تحقیقات و نیز در ادامه ستاد عمره وعتبات دانشگاهیان امر تکمیل کاروانها وکاروان بندی آغاز شد.
12-اطلاع رسانی به منخبین تشرف جهت حضور درهمایش متاهل ودانشجویان پسر مجرد عمره گزار(دوجلسه به تفکیک) ونیز حضوراینجانب درهمایشهای فوق الذکر با عمره گزاران.
13-اطلاع رسانی به زائران و برگزاری جلسه آموزش مناسک باحضورعوامل کاروان: مدیر روحانی معاون کاروان
(2جلسه به تفکیک مجرد ومتاهل برای هرکاروان)
14-دریافت بسته فرهنگی قبل از سفر ازستادعمره وعتبات دانشگاهیان وتوزیع بین عمره گزاران
15-دریافت هدایای ستادعمره وعتبات دانشگاهیان به زائران منتخب تشرف وتوزیع (ساک سفر قرآن کریم و....)
16-مشایعت وحضور با کاروانهای اعزامی درفرودگاه مهرآباد(3کاروان)
17-ضمننا درسال گذشته وجاری توفیق اعزام بالغ بر552فر از دانشجویان،اساتید واعضاء محترم هیئت علمی، ونیز کارمندان وهمکاران محترم به عتبات عالیات را داشتم .(مطابق با فرآیند مشابه ثبت نام عمره)

آمار اعزام وتشرف به عتبات عالیات:
1-دانشجویان پسر:96نفر
2-دانشجویان دختر مجرد همراه بامحارم:(پدر مادر خواهر برادر)94:نفر
3-دانشجویان متاهل:274نفر
4-اساتیدواعضاء هیئت علمی:88نفر

آمار اعزام وتشرف به عمره مفرده:
1-دانشجویان پسر:45نفر
-دانشجویان متاهل:42نفر
-اساتیدواعضاء هیئت علمی:16نفر