اداره کل امور فرهنگی/امور فرهنگی خوابگاه ها

امور فرهنگي خوابگاه ها

 با حمايت، هدايت و نظارت بر برنامه هاي فرهنگي در خوابگاه ها از قبيل نمايش فيلم، تاسيس و تجهيز كتابخانه، برگزاري مراسم به مناسبت هاي مختلف، برگزاري اردوهاي تفريحي، فرهنگي، علمي و... سعي در ايجاد محيطي سالم و مفرح در خوابگاه دارد.