اداره کل امور فرهنگی/دفتر برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی فرهنگی ، این دفتر زیر نظر معاونت فرهنگی وظایف زیر را بر عهده دارد:

 • مديريت و راهبري امور مربوط به تدوين برنامه هاي راهبردي و عملياتي در حوزة‌ معاونت فرهنگی
 • برنامه ريزي و سياست‌گذاري در خصوص اعمال نظارت و ارزیابی عملكرد اجراي فعاليتها و برنامه هاي مصوب حوزه معاونت
 • برنامه ریزی و نظارت بر برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه مورد نياز حوزه معاونت
 • برنامه ریزی و راهبری اخذ تاييد و تصويب و ابلاغ برنامه هاي راهبردي و عملياتي و بودجه حوزه معاونت
 • برنامه ریزی و نظارت بر نحوه هزينه کرد بودجه‌هاي تخصيص يافته به واحدها و گروه های تابعه
 • برنامه ریزی و پیاده سازی و اجرای نظام هاي برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد فعاليتهاي حوزه معاونت
 • همکاری و مشارکت در تهيه و تدوين پيش نويس طرحهای و برنامه های مورد نياز جهت طرح در مراجع مربوط
 • تشکیل و راهبری کمیته های تخصصی برنامه ریزی و کنترل و نظارت در مجموعه معاونت
 • همکاری و مشارکت در تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی در سطح دانشگاه
 • دفاع از طرح ها و برنامه های حوزه معاونت در مراجع مربوطه حسب نیاز
 • جمع بندی و تدوین گزارشات تحلیلی و مدیریتی جهت ارائه به مقامات مافوق
 • شرکت در جلسات و کمیته های تخصصی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه

<>·.مديريت و راهبري فرایند نيازسنجي، بررسي، ارزیابی و اولویت بندی طرح هاي فرهنگي