اداره کل امور فرهنگی / واحدا اردوها

واحد اردوها و عمره دانشجويي

  اين واحد در جهت برنامه ریزی ، حمايت و نظارت بر اردوهاي و سفرهای فرهنگی ، سیاحتی و زیارتی و بازدیدهای علمی دانشجويان و صدور مجوز برگزاري اردو در سطح دانشگاه فعاليت مي نمايد. همچنين تمامي امور اجرائي مربوط به عمره دانشجويي و زیارت عتبات عالیات در اين واحد صورت مي پذيرد. سالانه بیش از یکصد و پنجاه اردو و سفر فرهنگی ، سیاحتی ، زیارتی و بازدید علمی از طریق این اداره و با همکاری سایر بخشهای دانشگاه صورت می گیرد.