تماس با کارکنان معاونت

پست الکترونیک      farhangi@khu.ac.ir

شماره تماس معاونت فرهنگی اجتماعی (دکتر ایمانی)    02634510008

شماره تماس مدیریت فوق برنامه (دکتر حسین محمدی)     02634561958
 
شماره تماس دانشگاه   02634579600
شماره های کارشناسان فوق برنامه
معاون اجرایی مدیرکل (منوچهر سلیمانیه) داخلی 2277 و یا 34511003
اداره نشریات دانشگاهی و مرکز انفورماتیک معاونت (حسن رنجبر) داخلی 2462 و یا 34513008
اداره روابط عمومی و نظارت و ارزیابی و امور تشکلها (امیر سعادت روشن) داخلی 2466 و یا 34513008
کانونهای دینی مذهبی (سمیه کریمی) داخلی 2278 و یا 34574342
کانونهای فرهنگی هنری (خدیجه رضاخانلو)  داخلی 2228 و یا 34574342
دفتر عمره دانشجویی و عتبات عالیات (احمد حق پرست) داخلی 2795
اداره اردوها و سفرهای علمی  (اکبر عربسلمانی) داخلی 2252 و یا 34511003
اداره مناسبتها و جشنهای ورودی جدید و فارغ التحصیلی (خلیل قادری)
اداره انجمن های علمی (نعمت آزادی و سمانه اصغری) داخلی2406 و یا 34511003