جلسه معارفه ویژه دانشجویان کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی