دبیرخانه /دبیرخانه کمیته ناظر

دبير خانه كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي

دبير خانه كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي در جهت حمايت و نظارت بر نشريات مختلف دانشجويي، سياسي، اجتماعي و ... فعاليت مي نمايد. در حال حاضر نشريات زيادي از كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي دانشگاه مجوز گرفته اند. اين نشريات در زمينه هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي، علمي و ورزشي و با حمايت مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه فعاليت مي كنند.