کارگاه آموزش مقدماتی Excel

لینک ثبت نام : https://evand.com/events/bci-cs

مدیریت فرهنگی و اجتماعی