منو های اصلی
Skip to Content

کسب مقام دوم تیم دانشجویان انجمن علمی در پانزدهمین دوره مسابقات ملی بتن

تیم دانشجویان انجمن و گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی موفق به کسب مقام دوم در پانزدهمین دوره مسابقات ملی بتن شدند.

 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی