شماره نخست از نشریه علمی‌ تخصصی تراز

 | تاریخ ارسال: 1403/3/22 | 


آنچه در شماره نخست از نشریه علمی تخصصی تراز می‌خوانید :
سخن سردبیر
سخن مدیرمسئول
تراز از کجا
کمی به عقب تر برمیگردیم و با گذشته انجمن علوم مالی خوارزمی آشنا می‌شویم ، آنچه با شما پشت سر گذاشته ایم ...

تاریخچه علم حسابداری در ایران باستان و جهان تاریخ کلمـه ای، به ژرفـای خلقـت، به تنـوع طبیعـت و با اهمیـت همچـون گرفتن عبـرت اسـت. تاریخَ آشـکارکننده ی معبـر گذشـتگان و مکتـب برنـدگان و مصحـف مدبـران اسـت.
مصاحبه ها
دنیای جذاب صندوق های سرمایه گذاری گفت و گویی جذاب با مدیر تحلیل کارگزاری پویان جناب آقای محمدرضا قاسمی : دســته‌بندی صندوق‌هــای ســرمایه‌گذاری بســیار متنــوع اســت کــه یکــی از جذابیت‌هــای آنهــا بــه حســاب می‌آیــد. بــرای تبییــن ایــن موضــوع، می‌تــوان آنهــا را بــه دو دســته کلــی تقســیم کــرد: صندوق‌هایــی کــه دارایی‌هایشــان از نــوع ســهام بــوده و صندوق‌هایــی کــه دارایی هایشــان از نــوع درآمــد ثابــت می‌باشــد.
مدیران نسل جدید مصاحبه ای کاربردی با استاد دانشگاه خوارزمی جناب آقای دکتر شاهرخ افتخاری : حـوزه مدیریــت مالــی هــم بـرای شـخص و هـم بـرای سـازمان، ریسـک بسـیار بالایـی دارد. از دیـد سـازمان اگـر بخواهیم بررسـی کنیـم، می‌توانیـم بـه انـدام انسـان تشـبیه کنیـم. مغــز تصمیم‌گیــر، مدیریــت کلان شــرکت اســت و قلــب کــه تمــام بــدن را بــا خونرســانی تغذیــه می‌کنــد، مدیریــت مالــی می‌باشــد.
محتوای علمی
فور بیگ :راز اعتماد در دنیای پیچیده مالی
مالیات را با رسم شکل توضیح دهید : رقص اعداد در جیب ما

صنعت فلزات اساسی در کجای این سرزمین جای دارد : فولاد نبض تپنده صنعت دیروز ، امروز و فردا محصولات شیمیایی هم هنوز بااهمیت حتی در حوزه مالی

پنجره ی تراز
پدر علم حسابداری فــرا لــوکا بارتولومئــو دیپاچیولــی، یکــی از قهرمانــان پانصــد ســال پیــش، هنــوز هــم اثــر خلاقانــه‌اش در دنیــای امــروز وجــود دارد، امــا کمتـر کسـی از او آگاهـی دارد.
رقابت بدون چون و چرای بلک راک : در حـال حاضـر، Rock Black بـه عنـوان بزرگتریـن صندوقســاز جهــان و یا مالک دنیا شــناخته می‌شــود. ایــن شــرکت میلیاردهــا دالر از ســرمایه‌گذاران حقوقــی و خصوصــی را مدیریــت می‌کنــد و در بســیاری از نواحـی مالـی فعالیـت دارد.
جامعه حسابدارای رسـمی ایـران : اولیـن انجمـن حرفـه ای قانونـی کشـور در زمینه مالی
کتابخانه ی تراز معرفی کتاب های یکسال با نظم ، تفکر سریع و کند ، استراتژی اقیانوس آبی و نوآفرینی

 
معاونت فرهنگی و اجتماعیCAPTCHA

دفعات مشاهده: 163 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر