معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
جلسه آموزشی سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان برگزار شد. جلسه آموزشی سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/28 | 
جلسه آموزشی سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی،دکتر تهامی و کارشناسان و مسئولین فرهنگی به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه ضمن آموزش ،کارشناسان به همفکری و تبادل اطلاعات و نظرات پرداختند.
 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.60853.fa.html
برگشت به اصل مطلب