معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
کسب عنوان مقاله برتر توسط دکتر محمود گنج بخش معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
گزارش تصویری
کسب عنوان مقاله برتر توسط دکتر محمود گنج بخش معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی در چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی حکمرانی متعالی

۲۶ تیرماه ۱۴۰۲- دانشگاه عالی دفاع ملی
 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.69208.fa.html
برگشت به اصل مطلب