معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
حضور دانشگاهیان دانشگاه خوارزمی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/23 | 
راهپیمایی ۲۲ بهمن مظهر وحدت ملی و اقتدار
حضور دانشگاهیان دانشگاه خوارزمی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۲

معاونت فرهنگی و اجتماعی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.71401.fa.html
برگشت به اصل مطلب