معاونت فرهنگی و اجتماعی- واحد آموزش های کاربردی و تخصصی
واحد آموزش های کاربردی و تخصصی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/8 | 
شرح وظایف :
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستھا، مقررات و فرآیندھای آموزشی منطبق بر قوانین، مصوبات، و آئین نامه ھای اجرایی مربوط به انجمن های علمی دانشجویی
 • صدور مجور برگزاری کارگاههای اموزشی و تخصصی،کلاسهای آموزشی،نرم افزاری و رفع اشکال
 • نظارت بر برگزاری صحیح و به موقع دوره های آموزشی( آموزش های تکمیلی برای دانشجویان، آموزش های تخصصی مورد نیاز بازار کار و جامعه و آموزش های عمومی)
 • برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش همگانی که به صورت مصور همه ساله توسط وزارت علوم ابلاغ می گردد. مانند:دوره های آموزش مهارتهای زندگی،دوره های پیشگیری از اعتیاد و ...
 • برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های توانمندسازی و مهارتی ویژه دبیران و اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی و تشکل ها
 • ارزیابی دوره های آموزشی و انجام تغییرات لازم در صورت نیاز – در هنگام برگزاری دوره های آموزشی به کمک ابزارهای مناسب از جمله نظر سنجی، کارشناس آموزش بررسی می کند که دوره مورد نظر از کیفیت خوبی برخوردار است و پاسخگوی نیازهای آموزشی تعیین شده می باشد یا نه.
 • ساماندهی و برنامه ریزی فضاهای آموزشی موجود در حوزه مثل سایت های کامپیوتر،فضاهای کارگاهی و ...
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به طرح های تحقیقاتی فوق برنامه ای دانشجویان، مطالعه و برنامه ریزی جهت ارایه کارگاههای مورد نیاز در زمینه های تحقیقاتی پایه و کاربردی برای دانشجویان، هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود
 • ارائه گزارشھای لازم به رییس اداره در خصوص وظایف مربوطه و ثبت گزارش فعالیت های آموزشی به صورت روزانه در پورتال فرهنگی وزارت علوم
 • برنامه ریزی و نظارت بر کلیه درآمد های حاصل از برگزاری دوره یا کارگاه آموزشی
 • ثبت قرارداد دوره های آموزشی با مدرسین و موسسه های آموزشی که با این حوزه در ارتباط هستند.
 • برگزاری دوره‌ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی دانشجویان
 • حمایت و ساماندهی دوره های تخصصی که توسط انجمن های علمی بر اساس رشته تخصصی و نیاز دانشجویان تعریف می شود و ضمن تعریف نیازهای حرفه ای دانش آموختگان و ارتقای مهارت های حرفه ای آنان منتج به صدور گواهی مرتبط با بازار کار رشته تحصیلی مربوطه شود .
 • صدور گواهی نامه برگزاری دوره های آموزشی و نظارت بر کلیه مراحل آن تا صدور امضا و ...
 • برگزاری کرسی های آزاد اندیشی با سبقه علمی ، پژوهشی و فرهنگی
 • برگزاری دوره های تخصصی برای دانشجویان در جهت هدایت شغلی آنان
 • برگزاری دوره های تخصصی برای دانشجویان در جهت هدایت تحصیلی آنان ( هدایت دانشجویان برای تحصیل در شاخه و رشته خاص در سطوح مختلف تحصیلی، با توجه به توانمندی ها، استعداد و نیازهای اجتماعی )
 • تامین نیروی انسانی متخصص وتوسعه منابع انسانی در کشور
 • انتقال دانش وکسب مهارت در موضوعی خاص به صورت عملی و با مشارکت دانشجویان از طریق کارگاههای آموزشی و تخصصی
 • تدوین آئین نامه ھا و دستور العمل ھای اجرایی دوره های آموزشی مرتبط با حوزه انجمن های علمی
 • عامل موثر با سایر موسسات آموزشی و استفاده از پتانسیل آنان برای برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی
 •  کنترل و نظارت بر ثبت نام ،تغییر محل کارگاهها، رفع مشکلات احتمالی و ارائه توصیه‌های لازم به دانشجویان
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.26599.61754.fa.html
برگشت به اصل مطلب