معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
جلسه دبیران و اعضای کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی در دانشگاه خوارزمی برگزار شد. جلسه دبیران و اعضای کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/6 | 

جلسه دبیران و اعضای کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی با حضور جمعی از مسئولین و کارشناسان فرهنگی و دبیران انجمن های علمی ، دانشجویی در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

در ابتدا رییس اداره انجمن های علمی آقای آزادی، با عرض خیر مقدم دقایقی پیرامون آشنایی با شیوه کلی فعالیت های انجمن های علمی و شرح وظایف ایشان به نکاتی پرداختند.

در ادامه ایشان در خصوص جشنواره حرکت ،مستند سازی ، قوانین و مقررات ،اردوها ،آیین نامه های انجمن های علمی مطالبی را ارائه کردند.

 در این جلسه دانشجویان مطالبات و سوالات خود را مطرح کردند و با مسئولین به بحث و تبادل نظر پرداختند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.64867.fa.html
برگشت به اصل مطلب