معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
جلسه شورای اجرایی مجمع انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد. جلسه شورای اجرایی مجمع انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/10 | 

این جلسه با هدف انتخاب دبیر مجمع دبیران و اعضای کارگروه پشتیبانی و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه و برنامه ریزی فعالیت های آینده برگزار شد و در پایان بر اساس ماده ۲۸ آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی مصوب وزارت علوم سرکار خانم فاطمه توکلی دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع به عنوان «دبیر مجمع دانشگاه» انتخاب شد. همچنین بر اساس ماده ۳۵ آیین نامه آقایان علی حسین زاده دبیر انجمن علمی بیوانفورماتیک، محمد شیرزاد دبیر انجمن علمی بیوتکنولوژی و خانم حنانه اله وردی زرین قبایی دبیر انجمن علمی شیمی به عنوان «اعضای کارگروه پشتیبانی و نظارت دانشگاه» انتخاب شدند.
 

***

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.67606.fa.html
برگشت به اصل مطلب