معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
نشریه انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی تاسیس شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/11 | 
به نام دانا ترین دادگران  «فرداد ظهور کرد»
نشریه انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی به صاحب امتیازی انجمن علمی حقوق دانشگاه دانشگاه خوارزمی، در تاریخ ۹ / ۹ / ۱۴۰۲ تاسیس شد.
اعضای اداره کننده نشریه فرداد: - مدیر مسئول: • نیما مرادی نژادیان - سردبیران: • زهرا یاری کرده • علیرضا درخشان هوره انجمن علمی حقوق 

 
 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70582.fa.html
برگشت به اصل مطلب